Spøttrup Cirklens Vedtægter


1. Foreningens navn er: SpøttrupCirklen. Kunst kultur og oplevelser i Spøttrup.
Foreningens hjemsted er 7860 Spøttrup.

2. Foreningen som består af oplevelsesentreprenører og støttemedlemmer , som arbejder for et aktivt og levende kulturliv på egnen. Foreningen faciliterer skabelsen af oplevelser og events for egnens beboere og turister. Foreningen skaber rum for egnens aktuelle ”oplevelsesentreprenører” med iværksætteri indenfor kunst, kultur, kunsthåndværk, gourmetoplevelser (specielt æblerelaterede produkter), musik, forlagsvirksomhed. Foreningen skaber mulighed for markedsføring, sponsering og hjemsøgning af midler til udstillingsfaciliteter, projekter og events. Foreningen giver mulighed for dannelse af arbejdsgrupper indenfor diverse discipliner og faggrupper iblandt medlemmerne.

3. Har man betalt kontingent til foreningen og går ind for foreningens formål og idégrundlag, har man adgang til medlemskab i SpøttrupCirklen og kan vælges til bestyrelsen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved brev /e-mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og 1. 2. og 3. Suppleant.

7) Valg af to revisorer

8) Eventuelt. Forslag fremsat under Eventuelt, kan diskuteres, men ikke vedtages.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ønsker foreningens medlemmer en ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst halvdelen af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere andre end sig selv. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

9. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Foreningen hæfter for de køb den foretager. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

10. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

11. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.

12. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning. 
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Dette gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtægter ændret og vedtaget 1. gang på generalforsamling afholdt i BizzArt 22. marts 2022 og 2. gang 5. april 2022


Dirigent Bent Jensen

Spøttrupcirklen
Stiftende generalforsamling 17. aug. 2010